Algemene gebruiksvoorwaarden van de website ‘www.lux-residence.com’

De website ‘lux-residence.com’ biedt vastgoedprofessionals die luxe vastgoed willen verkopen of verhuren en particulieren die luxe vastgoed willen kopen of huren, een advertentieplatform op het internet.

Om de website http://www.lux-residence.com (hierna ‘lux-residence.com’ genaamd) te kunnen bezoeken, raadplegen en gebruiken dienen deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te worden aanvaard.

1. Uitgever en hostingprovider van de website

De uitgever van ‘lux-residence.com’ is de vennootschap Concept Multimédia:

  • Een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 1.074.000 euro,
  • met hoofdkantoor te ZI des Milles, Europarc de Pichaury - Bât. D5, 1330, Av. Guillibert de la Lauzière, BP 30460, 13592 Aix-en-Provence Cedex 3, Frankrijk,
  • ingeschreven in het handelsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 399 146 356,
  • waarvan het intracommunautaire BTW-nummer FR76 399 146 356 00080 is.

De hoofdredacteur van ‘lux-residence.com’ is de heer Cyril Janin.

Het telefoonnummer van de uitgever is: +33.(0)4 42 33 65 00 Het e-mailadres is: contact@lux-residence.com .

De hostingprovider van ‘lux-residence.com’ is de onderneming Iliad Entreprises met hoofdkantoor te 8 Rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, Frankrijk. Het telefoonnummer van de hostingprovider is: +33(0)1 73 50 20 00

2. Toegang tot het extranet voor klanten van ‘lux-residence.com’

2.1. Toegang

Het extranet van ‘lux-residence.com’ is voorbehouden aan adverteerders die klant zijn van
‘lux-residence.com’. Zij moeten hun inlognaam en wachtwoord invoeren op het hiertoe bestemde deel van de website om toegang te krijgen tot de diensten van ‘lux-residence.com’, volgens de voorwaarden beschreven in artikel 2.2 (zie onder).

De gebruiker van het extranet dient zijn inlognaam en wachtwoord geheim te houden. Hij is zelf verantwoordelijk voor het bezoeken, raadplegen en gebruiken van het extranet met zijn inlognaam en wachtwoord en voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien, voor hemzelf of voor derden.

2.2. Aangeboden diensten

Het extranet stelt elke klant in staat om:

zich toegang te verschaffen tot de statistieken betreffende het aantal keren dat zijn advertenties op ‘lux-residence.com’ zijn geraadpleegd zijn advertenties zelf op de website te zetten en deze direct bij te werken, waarvoor hijzelf alleen verantwoordelijk is.

Om volledige informatie te ontvangen over de pakketten en aanvullende diensten, kan men contact opnemen met de commerciële afdeling op het e-mailadres serviceclient@lux-residence.com.

3. Intellectueel eigendom

3.1. Auteursrechten en naburige rechten

Op alle onderdelen waaruit ‘lux-residence.com’ bestaat (teksten, grafische elementen, software, foto’s, afbeeldingen, geluiden, overzichten, namen, logo’s, merken, diverse auteursrechtelijk beschermde ontwerpen en werken, gegevensbestanden enz.) evenals de website zelf, zijn de Franse en internationale wetgeving op de auteursrechten en naburige rechten van toepassing, met name artikel L. 122-4 en L. 122-5 van het Franse wetboek inzake het intellectueel eigendom.

Deze onderdelen zijn het exclusieve eigendom van Concept Multimédia, met uitzondering van de onderdelen die tot stand zijn gekomen door partijen buiten ‘lux-residence.com’, die hun auteursrechten of naburige rechten daarop niet hebben afgestaan.

Dienovereenkomstig belooft de gebruiker van ‘lux-residence.com’ met name om:

‘lux-residence.com’ niet te gebruiken voor rekening van of ten gunste van anderen, ontwerpen, informatie, advertenties of foto’s die op ‘lux-residence.com’ vermeld staan, niet grootschalig te reproduceren, al dan niet voor commerciële doeleinden, de inhoud van ‘lux-residence.com’ geheel noch gedeeltelijk over te nemen op een andere website, al dan niet voor commerciële doeleinden, geen robot en met name geen zoekrobot (spider), applicatie voor het doorzoeken of binnenhalen van websites of enig ander middel te gebruiken waarmee de inhoud van ‘lux-residence.com’ of een deel daarvan kan worden verzameld of geïndexeerd, tenzij Concept Multimédia daartoe haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend, geen informatie te kopiëren op dragers van welke aard ook die het mogelijk maken de oorspronkelijke bestanden geheel of gedeeltelijk te reconstrueren.

Elk niet toegestaan gebruik en elke niet toegestane reproductie, weergave of aanpassing van een pagina of onderdeel in oorspronkelijke vorm van ‘lux-residence.com’ staat gelijk aan vervalsing, hetgeen de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de pleger met zich meebrengt. Het kan tevens leiden tot een schending van het portretrecht, het persoonsrecht en andere geldende rechten en voorschriften.

Concept Multimédia behoudt zich de mogelijkheid voor om alle rechtsmiddelen uit te oefenen tegen personen die zich niet aan de verboden in dit artikel houden.

3.2. Rechten van de producent van het gegevensbestand

Concept Multimédia is de producent van het door ‘lux-residence.com’ aangelegde gegevensbestand, in de zin van artikel L 341-1 en volgende van het Franse wetboek inzake het intellectueel eigendom. Het zonder uitdrukkelijke toestemming van de website halen of gebruiken van de inhoud van het bestand kan ertoe leiden dat de pleger burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld. Concept Multimédia behoudt zich de mogelijkheid voor om alle rechtsmiddelen uit te oefenen tegen personen die zich niet aan dit verbod houden.

3.3. Merkenrecht

De naam en het logo ‘lux-residence.com’ zijn gedeponeerde merken en eigendom van Concept Multimédia. Elk gebruik daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming kan tot gevolg hebben dat de pleger burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld. Concept Multimédia behoudt zich de mogelijkheid voor om alle rechtsmiddelen uit te oefenen tegen personen die haar rechten schenden.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Conform de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens:

is voor de persoonlijke gegevens die zijn verzameld op ‘lux-residence.com’ aangifte gedaan bij de Franse commissie ter bescherming van persoonsgegevens); - heeft elke gebruiker op elk moment het recht op toegang, verzet en rectificatie ten aanzien van de gegevens die hem betreffen. Derhalve kan de gebruiker eisen dat de hem betreffende gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan het gebruiken, verstrekken of bewaren verboden is, worden gerectificeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief of e-mail naar Concept Multimédia te sturen:

Adres: Concept Multimédia: BP 30460 - 13592 Aix-en-Provence Cedex 3, France E-mailadres: contact@lux-residence.com

5. Aansprakelijkheid

Concept Multimédia wijst elke aansprakelijkheid af:

in geval van storing van de website ‘lux-residence.com’ in verband met technisch onderhoud of het bijwerken van de gepubliceerde informatie,

als het tijdelijk niet mogelijk is om ‘lux-residence.com’ (en/of websites die daaraan verbonden zijn) te bezoeken wegens technische problemen, ongeacht de oorzaak en oorsprong van deze problemen.

in geval van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de gebruiker, voortvloeiend uit de inhoud van, de toegang tot of het gebruik van lux-residence.com (en/of de websites die daaraan verbonden zijn), ongeacht de aard van deze schade,

in geval van abnormaal gebruik of ongeoorloofde exploitatie van ‘lux-residence.com’. In dat geval is alleen de gebruiker van ‘lux-residence.com’ aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden en de gevolgen van eisen of vorderingen die daaruit kunnen voortvloeien. De gebruiker ziet er tevens van af, verhaal uit te oefenen op Concept Multimédia in geval van rechtsvervolging door een derde tegen hem, in verband met het ongeoorloofde gebruik en/of de ongeoorloofde exploitatie van de website,

wanneer de gebruiker van ‘lux-residence.com’ zijn inlognaam en/of wachtwoord verliest of wanneer hij wordt bestolen van zijn identiteit.

Concept Multimédia behoudt zich de mogelijkheid voor om alle rechtsmiddelen uit te oefenen tegen personen die zich niet houden aan de bepalingen van artikel 323-1 tot 323-7 van het Franse wetboek van strafrecht, en met name tegen personen die zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot een systeem voor geautomatiseerde gegevensverwerking van ‘lux-residence.com’ of tot een deel daarvan.

6. Links

6.1. Links vanaf ‘lux-residence.com’

‘lux-residence.com’ kan links bevatten naar door derden geëxploiteerde websites. Deze links worden slechts ter informatie verstrekt. Concept Multimédia heeft geen enkele controle over deze websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de toegang tot, de inhoud van of het gebruik van deze websites, evenals schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op deze websites. De gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het activeren van deze links.

6.2. Links naar ‘lux-residence.com’

Het is niet toegestaan een link naar ‘lux-residence.com’ aan te maken zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Concept Multimédia.

Wanneer een gebruiker of rechtspersoon vanaf zijn of haar website een link naar ‘lux-residence.com’ wenst aan te maken, dient hij of zij van tevoren contact op te nemen met Concept Multimédia op het onder punt 4 vermelde adres. De betrokkene zal op de hoogte worden gesteld van de goedkeuring van zijn/haar verzoek.

Om de navigatie op 'lux-residence.com' te vereenvoudigen, kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze hebben onder andere de volgende functies:

- de zoekcriteria opslaan,

- tijdens een volgend bezoek herkend worden.

Cookies zijn tekstbestanden (geen programma’s) die op de computer van de gebruiker worden geplaatst wanneer deze een site bezoekt. Deze bestanden zijn anoniem en kunnen geen persoonlijke gegevens over de gebruiker verzamelen. Deze anonieme bestanden kunnen aan partners worden doorgegeven. De nieuwste browsers stellen gebruikers in staat om te kiezen of ze cookies accepteren of weigeren en te bepalen hoe lang ze deze willen bewaren.

Als de gebruiker geen cookies op zijn computer wil accepteren, kan hij zijn browser zo instellen dat ze geweigerd worden. Meestal kan dit worden ingesteld via het menu 'Extra' en 'Internetopties' en vervolgens 'Privacy' van uw browser. Het gebruik van 'lux-residence.com' kan hierdoor echter verstoord worden.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de wettelijke bepalingen op de site van de Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés raadplegen via de volgende link: www.cnil.fr

8. Redactionele inhoud en andere ter beschikking gestelde diensten

Op ‘lux-residence.com’ worden artikelen en praktische informatie over vastgoed aan gebruikers ter beschikking gesteld, uitsluitend ter informatie en om als documentatie te dienen. Deze artikelen en praktische informatie vormen in geen geval een alternatief voor het advies van een juridisch deskundige of professional in de betreffende sector.

Concept Multimédia vestigt de aandacht van haar gebruikers op de risico’s die aan elke vastgoedtransactie verbonden zijn. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en diensten die op ‘lux-residence.com’ worden aangeboden, en blijft zelf aansprakelijk voor de verbintenissen die hij aangaat.

Concept Multimédia garandeert niet dat de ter beschikking gestelde informatie en diensten compleet, juist, bijgewerkt en uitputtend zijn. Niettemin stelt Concept Multimédia alle beschikbare middelen in het werk om gebruikers een kwalitatief hoogwaardige inhoud te bieden.

Dienovereenkomstig kan noch Concept Multimédia, noch een van haar partners of aangestelden voor geen enkele schade, van welke aard ook, aansprakelijk worden gesteld op grond van de informatie en diensten die op de website worden aangeboden.

9. Wijzigingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Concept Multimédia behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden van ‘lux-residence.com’ vrijelijk en op elk moment te wijzigen. Elke gebruiker die zich aanmeldt op
‘lux-residence.com’ wordt uitgenodigd de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele veranderingen. Elke gebruiker die de website herhaaldelijk gebruikt naarmate deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, geeft daarmee aan in te stemmen met de geldende Algemene Gebruiksvoorwaarden.

10. Toewijzing van rechtsbevoegdheid – Toepasselijke wet

De partijen verbinden zich ertoe om voor alle geschillen die kunnen optreden ten aanzien van de geldigheid, interpretatie, acceptatie en uitvoering van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, een poging tot minnelijke schikking te doen, ongeacht de plaats van inschrijving of betaling. Wanneer zij hier niet binnen één (1) maand na schriftelijke kennisgeving van het geschil in slagen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Aix-en-Provence bevoegd, zelfs bij een oproeping in vrijwaring of bij meerdere verweerders, bij conservatoire of spoedprocedures, korte gedingen of procedures op verzoekschrift.

Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing, dat per geval bepaalt welke wet moet worden toegepast. Bij afwezigheid van een dwingende andersluidende bepaling of wanneer er ruimte is voor een keuze voor de toepasselijke wet, is de Franse wet van toepassing.

Het feit dat Concept Multimédia zich op een gegeven ogenblik niet beroept op enige van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als afstand van het recht om zich er later op te beroepen.

Terug naar boven